Önlisans ve Lisans Eğitim Koordinatörlüğü Yönergesi

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı,

a) Atatürk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Koordinatörlüğünün yetki ve sorumluluklarına ilişkin çalışma esaslarını belirlemek,

b) Atatürk Üniversitesinde önlisans ve lisans eğitimi veren meslek yüksekokulları, fakülteler ve konservatuvar için eğitimde kalite ve verimliliğin arttırılmasına yönelik faaliyetlerin esaslarını düzenlemektir.

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu yönerge, Atatürk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Koordinatörlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesinin (b) fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen:

a) Birim: Atatürk Üniversitesine bağlı fakülteler ve konservatuvarı,

b) Koordinatörlük: Atatürk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Koordinatörlüğünü,

c) Koordinatör: Atatürk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Koordinatörünü,

ç) Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Atatürk Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Atatürk Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Koordinatörlüğün Oluşumu, Çalışma İlkeleri ve Görevleri

Koordinatörlüğün oluşumu

MADDE 5- (1) Önlisans ve Lisans eğitiminin niteliğini arttırmak için danışma organı olarak görev yapmak üzere Rektör tarafından Üniversitenin farklı birimlerinden görevlendirilen öğretim üyelerinden oluşan koordinatörlük; Koordinatör, Danışma Kurulu ve Alt Komisyonlardan (Program Değerlendirme ve Geliştirme Çalışma Grubu, Eğitim Politikaları Geliştirme Grubu, Eğitim Kalite Geliştirme Çalışma Grubu) oluşur.

(2) Rektör tarafından koordinatörlükte görevlendirilen öğretim üyelerinin görev süresi 2 (iki) yıldır, süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

Çalışma ilkeleri 

MADDE 6- (1) Danışma Kurulu ve alt komisyonlar koordinatörün çağrısı üzerine üye salt çoğunluğu ile toplanır; toplantıda kararlar oy çokluğu ile alınır; eşitlik durumunda koordinatörün görüşüne bağlı olarak karar verilir.

(2) Toplantılara mazeretsiz 3 (üç) kez üst üste katılmayan üyenin görevi kendiliğinden sona erer.

Görevleri 

MADDE 7- (1) Koordinatörlük aşağıda belirtilen görevleri yapar ve hazırladığı raporları Rektörlüğe sunar;

  1. Üniversitenin misyon, vizyon ve stratejik hedefleri doğrultusunda önlisans ve lisans eğitiminin niteliğini yükseltmeye yönelik çalışmalar yapmak,
  2. Ulusal ve uluslararası bilimsel anlayışlara göre bölümlerde/programlarda yürütülen eğitim süreçlerinin iyileştirilmesine, yeniden yapılandırılmasına ve güncellenmesine yönelik çalışmalar yapmak,
  3. Önlisans ve lisans eğitimi veren birimlerde programların iyileştirilmesi ve güncellenmesine yönelik bilgilendirme toplantıları yapmak,
  4. Programların akreditasyon süreçlerine girmesini teşvik etmek ve bu çalışmaları desteklemek,
  5. Üniversite bünyesinde eğitim ile ilgili oluşturulan diğer kurul ve komisyonlarla koordineli çalışmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlük 

MADDE 8- (1) Bu Yönerge, Senatoda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme 

MADDE 9- (1) Bu Yönerge hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.