SIKÇA SORULAN SORULAR

Önlisans programlarında en az 6 – en fazla 12 AKTS olmalıdır.

4 yıllık Lisans programlarında en az 12 – en fazla 24 AKTS olmalıdır.

5-6 yıllık Lisans programlarında en az 15 – en fazla 30 AKTS olmalıdır.

Bir programın ulusal kredilerinin dönemlere eşit olarak dağıtılması esastır. Herhangi bir dönem içerisindeki derslerin toplam ulusal kredisinin 20±3 arasında olması önerilir. Bir dönem içerisinde bulunan derslerin AKTS kredi toplamı 30 olmalıdır.

Seçmeli Ders 1, Seçmeli Ders 2, ... şeklinde yazılmalıdır.

Üniversite Seçmeli Ders 1, Üniversite Seçmeli Ders 2, ... şeklinde yazılmalıdır.

Staj dersi tek dönem ise uygulama 2, kredi 1, AKTS 5-10 arasında, Staj dersi iki dönem ise uygulama 2, kredi 1, AKTS 5 değerindedir.

Önlisans programları için 120 AKTS (80±10 ulusal kredi), dört yıllık programlarda 240 AKTS (140±20 ulusal kredi), beş yıllık programlarda 300 AKTS (200±25 ulusal kredi) olmalıdır.

Örnek kartekste verildiği gibi yazılmalıdır (Türk Dili I, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II, Yabancı Dil I).

Programı tanımlayan üç harf büyük olarak yazıldıktan sonra boşluk bırakılmadan yıl ve dönemi tanımlayıcı şekilde ardışık numaralandırma yapılmalıdır.

(Ör. Moleküler Biyoloji ve Genetik programı

1. yarıyıl dersleri için FMB101, FMB103, FMB105;

2. Yarıyıl dersleri için FMB102, FMB104, FMB106;

3. Yarıyıl dersleri için FMB 201, FMB203, FMB205,

4. Yarıyıl dersleri için FMB202, FMB204, FMB206 ardışık şekilde kodlanmalıdır.)

İlk üç harften sonra sadece 2 rakam kullanılmalıdır (Ör. MBG01, MBG02, MBG03).

  • Ortak Zorunlu Ders (OZ)
  • Zorunlu Ders (Z)
  • Seçmeli Ders (S)
  • Üniversite Seçmeli Ders (ÜS)

2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil ile 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre iş güvenliği uzmanı olabilecek mezunları yetiştiren fakültelerde iş sağlığı ve güvenliği dersleridir.

Seçmeli ve ortak zorunlu dersler dışında bir programda öngörülen ve öğrencinin zorunlu olarak alması gereken derslerdir.

Zorunlu dersler dışında öğrencinin alan içinden ve/veya alan dışından isteği doğrultusunda aldığı derslerdir.

Öğrencilerin ilgi ve yetkinliklerine uygun nitelik ve çeşitlilikte; tarih, kültür, sanat, millî ve manevi değerler eğitimi ile spor, sağlık ve topluma hizmet uygulamaları; kişisel gelişimi destekleyen, çevre bilinci, iklim değişikliği ve temel/uygulamalı bilimlerdeki yeterlilikleri geliştiren derslerdir.

Anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır.

a) Çift anadal programına başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması,

b) AGNO’sunun en az 2.80 olması,

c) Anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst yüzde yirmisinde bulunması gerekir.

a) Hukuk, tıp ve sağlık programları ile mühendislik programları hariç olmak üzere; çift anadal yapacak öğrencilerin kontenjanı, anadal programındaki AGNO’su 2.80 ve üzerinde olan öğrenci sayısının %20’sinden az olmamak üzere senato tarafından belirlenir.

b) Anadal diploma programındaki AGNO’su 2.80 ve üzerinde olan ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler. Öğrencilerin ikinci anadal diploma programına kabulü, o programın yürütüldüğü ilgili bölümün önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile yapılır. Çift anadal ikinci diploma programında öğrenim gören öğrencinin anadal programında almış olduğu ve eşdeğerlikleri kabul edilen dersler, not döküm belgesinde gösterilir. İkinci anadal diploma programındaki öğrenci, anadal diploma programında kurum içi geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında ikinci anadal diploma programına yatay geçiş yapabilir. Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

Anadal lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlamaktır.

İlgili programlarda ortak olarak kabul edilen dersler dışında en az 30 AKTS oluşur.

 

Anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir.

Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlaması ve AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir.